Súťažný poriadok – LESY SKI CUP – „ Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní“ na sezónu 2017/18

1. Organizovanie pretekov

Preteky budú organizované a hodnotené v rámci súťaže LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní vo všetkých uvedených kategóriách..

2. Lesy Ski Cup – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní /LSC-HLZL/

Lesy Cup- Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní je dlhodobá súťaž jednotlivcov v nasledovných kategóriách pre sezónu 2017/18:

Kategórie Rok narodenia
Horehronské nádeje  2014/2011
Mladší predžiaci, mladšie predžiačky 2010/2008
Starší predžiaci, staršie predžiačky 2007/2006
Mladší žiaci, mladšie žiačky 2005/2004
Starší žiaci, staršie žiačky 2003/2002
OPEN/ juniori, dospelí, seniori/  2001 a starší

Štartovať v LSC-HLZL môžu všetci pretekári registrovaní aj neregistrovaní v SLA. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári neregistrovaní v športových kluboch. Preteky sú ako verejné preteky.

4. Kalendár pretekov Lesy ski cup- Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní

Dátum

Preteky

Miesto

Usporiadateľ

Technický komisár

20.1.2018

1.kolo Lesy Ski Cup
O Cenu Mladosti

Čertovica

LO Mladosť

 

11.2.2018

2.kolo Lesy Ski Cup
Horehronský Bučník

Polomka-Bučník

LO HST Polomka-Bučník

 

3.3.2018

3.kolo Lesy Ski Cup
Donovalský psík

Donovaly-Zahradište

Ski Club Donovaly

 

4.3.2018

„Finále“ –  4.kolo Lesy Ski Cup
O Pohár Lyžiarika

Šachtičky

ŠKB Lyžiarik

 

5. Odsúhlasenie zmeny miesta a termínu pretekov

Ak sa plánované preteky, zaradené do LSC- HLZL, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom termíne, alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a dať schváliť predsedníctvu LSC- HLZL minimálne 3 dní pred uskutočnením pretekov. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky započítané do celkového hodnotenia LSC- HLZL. Túto zmenu musí oznámiť usporiadateľ aj oddielom a funkcionárom LSC-HLZL.

6. Povinnosti usporiadateľa

 1. Minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov zaslať rozpis pretekov na e-mail registrovaným klubom a p. Štanclovi
 2. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a to najmä:
  • Upraviť trate pre preteky a rozjazd
  • Zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov a technikov na úpravu trate.
  • Spojiť sa s technickým komisárom TK a oznámiť mu čas stavby trate a všetky prípadné zmeny
  • Spojiť sa s el. časomierou ktorú určil HLZL a podľa jej požiadaviek pripraviť priestor štartu, cieľa a spracovania výsledkov.
  • Zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach v cieli alebo na štarte.

7. Rozpis pretekov

Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny / PLD-AD/ platné od 8.12. 2000 musí rozpis pretekov obsahovať,

 • Názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí a najlepšej prístupnosti k nim. /čl. 213.1/
 • Technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky
 • Mená dôležitých funkcionárov /čl213.3/ ako riaditeľ pretekov, veliteľ bránkových rozhodcov, vedúci časomiery.
 • Čas a miesto stretnutia vedúcich družstiev a žrebovanie /čl. 213.4/
 • Časový plán pre začiatok oficiálneho rozjazdenia a čas štartu pretekov /čl.213.5/
 • Čas a miesto vyhlásenia výsledkov /čl213.7/
 • Termín prihlášok, presnú adresu, telefón, pripadne i telegrafnú adresu, fax alebo e-mail adresu /čl 213.8./
 • Čas štartu pretekov najskôr o 9.00 hod.

8. Prezentácia

Prezentáciu vykoná p. Štancel na základe prihlášky, ktorú pošlú LK-LO-TJ na pretekaj.sk zverejnenú v rozpise pretekov, tak aby prišla pred uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí mať k dispozícii minimálne 24 hodín pred žrebovaním. Každá prihláška pretekárov za LK-LO-TJ musí obsahovať priezvisko, meno, rok narodenia pretekára, meno vedúceho družstva a kontaktné adresy, resp. tel. čísla.

9. Štartovné a vleky

Na sezónu 2017/18 je schválené:

Štartovné:  7.- euro/ os.

Cena lístkov na vleky pre pretekárov a trénerov:  max 7 eur/os.

10. Hodnotenie LSC- HLZL v zjazdovom lyžovaní

Do hodnotenia v LSC- HLZL sa pretekárom prideľujú body za umiestnenie v jednotlivých pretekoch . Aktualizácia celkového poradia pretekárov v LSC- HLZL sa uskutoční najneskôr po víkende a bude zverejnená na porade pred ďalším kolom . Podkladom pre konečné hodnotenie LSC- HLZL je súčet najlepších započítaných výsledkov. Započítané body a to nasledovne:

Uskutočnené preteky 5 4 3 2 1
Započítané preteky 5 4 3 2 1

 

11. Žrebovanie v prvých dvoch pretekoch LSC- HLZL

11.1.1. Nasadzovanie do skupín v kategórii –

Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch v sezóne sa nasadia pretekári do skupín podľa priebežných bodov V Slovenskom pohári. Ostatní pretekári budú losovaní.

11.1.2. Nasadzovanie do skupín v ďalších kategóriách

Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch v sezóne sa nasadia pretekári v ďalších kategóriách do skupín nasledovne:

10 pretekárov staršieho ročníka a 5 pretekárov mladšieho ročníka podľa výsledkov LC- HLZL z predchádzajúcej sezóny. Ak v skupine nebude plný počet pretekárov staršieho alebo mladšieho ročníka, skupina sa doplní na plní počet 15.

Pretekári, ktorí nemajú body, sa vyžrebujú na konci štartovného poľa.

11.2. Žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch sezóny

Pre žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch v sezóne strácajú platnosť výsledky LC-HLLZL z predchádzajúcej sezóny a zohľadňujú sa sumárne body získané v sezóne vo všetkých predchádzajúcich pretekoch danej sezóny. Pretekári sa zoradia v každej disciplíne podľa sumárnych bodov. Pretekári, ktorí ešte nezískali body v LSC-HLZL budú žrebovaní na konci štartovného pola. Mimoriadne prípady ako nemoc, zranenie a pod. sú v kompetencii riadiacich funkcionárov.

12. Preteky

Preteky LSC- HLZL sa uskutočnia v disciplíne obrovský slalom ako 1-kolové preteky a sú ako verejné preteky.

13. Odmeňovanie pretekárov

Na každých pretekoch bude odmenených prvých 6 najlepších pretekárov v každej kategórii a na konci sezóny podľa celkového poradia LSC -HLZL prvých 10 najlepších pretekárov vo svojej kategórii. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím pretekárom na stupňoch víťazov.

14. Výsledkové listiny

Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do LSC-HLZL sa všetkým pretekárom prideľujú body za umiestnenie podľa bodovania LSC-HLZL čl.20.

Výsledková listina okrem hlavičky musí u každého pretekára obsahovať:

 • Poradie
 • Štartovné číslo
 • Registračné číslo
 • Meno, priezvisko
 • Ročník narodenia
 • Oddiel
 • Dosiahnutý čas v jednom kole
 • Body podľa bodovania LSC – HLZL
 • Pretekárov ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili preteky.

Oficiálnu výsledkovú listinu podpisuje technický komisár.

15. Zasielanie oficiálnych výsledkových listín

Spracovateľ výsledkov zverejní oficiálne výsledkové listiny do 3 dní na svojej stránke poprípade podá podklady do Radničných novín Mesta Banská Bystrica.

16. Parametre tratí pre preteky HLZL

Výškový rozdiel min 90 m, max. 160 m.

Počet zmien smeru min.13, max. 25
Na stavbu tratí sa smú použiť na vnútorné brány len kĺbové tyče, trať môže byť vytýčená aj z jednoterčových brán, dve tyče a jeden terč okrem prvej, poslednej brány a prejazdových brán.

17. Povinnosť nosenia ochranných lyžiarskych prilieb

V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny PLD-AD platné od 8.12. 2000 čl. 1000.7 obrovský slalom je nosenie ochranných lyžiarskych prilieb povinné.

18. Jury

Súťažný výbor Jury tvorí:

 • Technický komisár TK – predseda Jury
 • Riaditeľ pretekov
 • Arbiter zástupca pretekárov

19. Riadiaci činovníci súťaže LSC- HLZL

Predsedníctvo LSC-HLZL:

Predseda – Dana Chebeňová Podpredseda – Radovan Cagala

Členovia – M. Štefanovie, J. Midriak , J. Piliar, A.Sliacká

Meranie času a s spracovateľ výsledkov

LSC- HLZL: Jaroslav Štancel

20. bodovanie vo LSC- HLZL predžiactva, žiactva, juniorov, dospelí

1. Miesto 100 bodov
2. Miesto 80 bodov
3. Miesto 60 bodov
4. Miesto 50 bodov
5. Miesto 45 bodov
6. Miesto 40 bodov
7. Miesto 36 bodov
8. Miesto 32 bodov
9. Miesto 29 bodov
10. Miesto 26 bodov
11. Miesto 24 bodov
12. Miesto 22 bodov
13. Miesto 20 bodov
14. Miesto 18 bodov
15. Miesto 16 bodov
16. Miesto 15 bodov
17. Miesto 14 bodov
18. Miesto 13 bodov
19. Miesto 12 bodov
20. Miesto 11 bodov
21. Miesto 10 bodov
22. Miesto 9 bodov
23. Miesto 8 bodov
24. Miesto 7 bodov
25. Miesto 6 bodov
26. Miesto 5 bodov
27. Miesto 4 body
28. Miesto 3 body
29. Miesto 2 body
30. Miesto 1 bod

Schválené na zasadnutí LSC- HLZL dňa ……….2017……. v B. Bystrici