Súťažný poriadok  2019/2020 vydaný dňa 11.12.2019

              LESY SKI CUP 2020

Súťažný poriadok – LESY SKI CUP-HLZL 2020 – final 11122019 na stiahnutie

Súťažný poriadok LESY SKI CUP  

Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 2020

 1. december 2019

Preambula

Záujmová skupina “ Lesy Ski Cup – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní“ (ďalej ako HSL-HLZL) je nezisková skupina športových klubov (občianskych združení) zameriavajúca sa na rozvoj všeobecného športu v zjazdovom lyžovaní mládeže vo veku do 16 rokov vrátane formou „športu pre všetkých“ a so zameraním na školskú mládež 1. a 2.stupňa na regionálnej ose Zvolen – Banská Bystrica – Brezno. Podujatia skupiny sú otvorené pre širokú verejnosť a presahujú rámec vekovej kategórie 16 rokov a menej.

 1. Organizovanie pretekov

Jednotlivé kolá pretekov podľa článku 3 tohto poriadku budú organizované a hodnotené v rámci súťaže LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní vo všetkých kategóriách uvedených v tomto poriadku.

 1. Lesy Ski Cup – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní

Lesy Cup – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní je dlhodobá súťaž jednotlivcov v zjazdovom lyžovaní v nasledovných kategóriách pre zimnú súťažnú sezónu 2019/2020:

Kategórie Rok narodenia
Horehronské nádeje 2016/2013
Mladší predžiaci, mladšie predžiačky 2012/2010
Starší predžiaci, staršie predžiačky 2009/2008
Mladší žiaci, mladšie žiačky 2007/2006
Starší žiaci, staršie žiačky 2005/2004
OPEN /juniori, dospelí, seniori/ 2003 a starší

Štartovať v súťaži LSC-HLZL 2020 môžu všetci pretekári registrovaní aj neregistrovaní v národnom športovom zväze pre lyžovanie, ktorým je v súčasnosti Slovenská lyžiarska asociácia. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári neregistrovaní v žiadnych športových kluboch (tzv. „bez klubovej príslušnosti“).

Preteky súťaže LSC-HLZL 2020 sú organizované ako „verejné“ – verejne dostupné vo všetkých vekových kategóriách (tzv. šport pre všetkých).

 1. Kalendár jednotlivých podujatí súťaže LSC-HLZL
Kalendár pretekov súťaže LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 2020
dátum organizátor  názov miesto technický delegát
19.01.2020 LO Mladosť O CENU MLADOSTI Mýto pod Ďumbierom Miroslav Gregor
02.02.2020 SKI klub Donovaly DONOVALSKÝ PSÍK Donovaly Lenka Chebeňová
15.02.2020 ŠKB lyžiarik O POHÁR LYŽIARIKA Šachtičky Július Piliar
29.02.2020 LO HST Polomka-Bučník HOREHRONSKÝ BUČNÍK Polomka-Bučník Miroslav Štefanovie
01.03.2020 LO HST Polomka-Bučník FINÁLE LESY SKI CUP-u Polomka-Bučník Jaroslav Midriak
 1. Odsúhlasenie zmeny miesta a termínu pretekov

Ak sa plánované preteky, zaradené do kalendáru LSC-HLZL, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom termíne, alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať               a dať schváliť predsedníctvu LSC-HLZL minimálne 3 dní pred uskutočnením pretekov. Predsedníctvo LSC-HLZL posúdi opodstatnenosť navrhovanej zmeny a pokiaľ nie je možné usporiadateľom usporiadať preteky v inom vhodnom termíne, alebo na inom vhodnom mieste, tak preteky budú zrušené a sú nenahradzujú sa. Pri nesplnení tejto povinnosti a neschválení zmeny predsedníctvom LSC-HLZL nebudú preteky započítané do celkového hodnotenia LSC-HLZL. Túto zmenu musí oznámiť usporiadateľ aj oddielom a funkcionárom združeným v súťaži LSC-HLZL.

 1. Povinnosti usporiadateľa
 1. Minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov zaslať rozpis pretekov na e-mail registrovaným klubom a  organizácii zabezpečujúcej časomieru (Videocom Štancel s.r.o.) stancel@videocom.sk .
 2. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a to najmä:
  • Upraviť trate pre preteky a rozjazd súťažiacich.
  • Zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov a technikov na úpravu trate. Veliteľ rozhodcov musí mať minimálne odbornosť „Rozhodca alpských disciplín I. kvalifikačného stupňa“.
  • Kontaktovať prideleného technickým delegátom a oznámiť mu čas stavby trate a všetky prípadné zmeny. Autor trate musí mať minimálne odbornosť „Tréner/Inštruktor alpských disciplín I. kvalifikačného stupňa“.
  • Kontaktovať určeného spracovateľa výsledkov podľa jeho požiadaviek pripraviť priestor štartu, cieľa a spracovania a vyhlásenia výsledkov.
  • Zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach v cieli alebo na štarte.
 1. Rozpis pretekov

Preteky súťaže LSC-HLZL sa opierajú vo svojej širšej všeobecnosti o pravidlá pre súťaže v alpských disciplínach národného športového zväzu pre lyžovanie (SLA).

Rozpis pretekov musí obsahovať nasledovné povinné informácie:

 • Názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí a najlepšej prístupnosti k nim. /čl. 213.1/
 • Technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky
 • Mená dôležitých funkcionárov /čl.213.3/ ako riaditeľ pretekov, veliteľ bránkových rozhodcov, vedúci časomiery a spracovania výsledkov.
 • Čas a miesto stretnutia vedúcich družstiev a žrebovanie /čl. 213.4/
 • Časový plán pre začiatok oficiálneho rozjazdenia a čas štartu pretekov /čl.213.5/
 • Čas a miesto vyhlásenia výsledkov /čl. 213.7/
 • Termín prihlášok, presnú adresu, telefón, pripadne i telegrafnú adresu, fax alebo e-mail adresu /čl. 213.8./
 • Čas štartu 1. pretekára (najskôr o 9.00 hod.)
 1. Prezentácia

Podklady pre prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná pracovník firmy Videocom Štancel s.r.o. na základe prihlášky, ktorú vyplní zástupca športovej organizácie, alebo občan (v prípade športovca bez klubovej príslušnosti) na webovom sídle – http://lesycup.sporttiming.sk/.

Po zvolení aktuálnej súťažnej sezóny „Lesy Ski Cup 2020“ z výberového poľa a po zvolení menu „REGISTRÁCIA“ príslušný prihlasovateľ vykoná registráciu na preteky ( www.pretekaj.sk ) zverejnené v rozpise pretekov, tak aby táto prišla pred uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí mať k dispozícii minimálne 24 hodín pred žrebovaním. Každá prihláška pretekárov za športovú organizáciu alebo individuálne musí obsahovať priezvisko, meno, rok narodenia pretekára, meno vedúceho družstva a kontaktné adresy, resp. tel. čísla.

Prihlasovateľ potvrdzuje, že prihlásení pretekári dávajú dobrovoľne súhlas s poskytnutím osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Štartovné a vleky

Štartovné:  7.- euro/ osoba                     

Cena lístkov na vleky pre pretekárov a trénerov:  max. 7 eur/osoba.

 1. Hodnotenie LSC-HLZL v zjazdovom lyžovaní

Do hodnotenia v súťaži LSC-HLZL sa pretekárom prideľujú body získané za umiestnenie v jednotlivých pretekoch. Aktualizácia celkového poradia pretekárov v LSC-HLZL sa uskutoční najneskôr do 24 hodín po ukončení podujatia a bude prejednaná na porade organizátora pred nasledujúcim kolom súťaže. Podkladom pre konečné hodnotenie súťaže LSC-HLZL je súčet štyroch (4) najlepších započítaných výsledkov a účasť pretekára na minimálne troch (3) pretekoch započítaných do hodnotenia súťaže LSC-HLZL.

Mechanizmus započítaných výsledkov z jednotlivých kôl pretekov súťaže je nasledovný:

Uskutočnené preteky 5 4 3 2 1
Započítané preteky 4 4 3 2 1
 1. Žrebovanie pre prvé kolo pretekov LSC- HLZL

Pre potreby žrebovania prvého kola pretekov v aktuálnej súťažnej sezóne sa budú využívať celkové výsledky v súťaži LSC-HLZL z predchádzajúcej sezóny (t. j. konečné poradie v LSC-HLZL 2019). Pretekári sa budú nasadzovať do skupín podľa kľúča v článku 10.1. Ostatní pretekári budú losovaní.

10.1. Nasadzovanie do skupín v kategóriách

Pre potreby žrebovania prvého kola súťaže v aktuálnej súťažnej sezóne sa nasadia pretekári vo všetkých kategóriách do skupín štartovej listiny nasledovne:

 • 10 pretekárov staršieho ročníka a 5 pretekárov mladšieho ročníka podľa výsledkov konečného poradia súťaže LSC-HLZL 2019.
 • Ak v skupine nebude plný počet pretekárov staršieho alebo mladšieho ročníka, skupina sa doplní na konečný počet 15.
 • Pretekári, ktorí nemajú body, sa vyžrebujú losovaním a nasadia na koniec známeho štartovného poľa podľa výsledkov losovania.

10.2. Žrebovanie v druhých a ďalších kolách súťaže

Pre žrebovanie v druhých a ďalších kolách pretekov v sezóne strácajú platnosť výsledky konečného poradia LSC-HLZL 2019 a zohľadňuje sa poradie podľa sumárnych bodov získaných vo všetkých predchádzajúcich pretekoch aktuálnej súťažnej sezóny.

 • Pretekári sa zoradia v každej disciplíne a kategórii podľa sumárnych bodov.
 • Pretekári, ktorí ešte nezískali body v LSC-HLZL 2020 budú žrebovaní losovaním na konci štartovného poľa. Mimoriadne prípady ako nemoc, zranenie a pod. sú v kompetencii riadiacich funkcionárov súťaže LSC-HLZL.
 1. Súťažná disciplína

Súťaž LSC- HLZL 2020 sa uskutoční v disciplíne obrovský slalom ako jednokolové preteky, ktoré sú  klasifikované ako verejné podujatie športu pre všetkých.

 1. Odmeňovanie pretekárov

Na každých pretekoch bude odmenených prvých šesť (6) najlepších pretekárov v každej kategórii                           a na konci sezóny podľa celkového poradia LSC -HLZL 2020 prvých desť (10) najlepších pretekárov vo svojej kategórii, okrem kategórií OPEN. V kategórii OPEN bude odmenených najlepších šesť (6) pretekárov).

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím ceny pretekárom na stupňoch víťazov počas oficiálneho vyhlásenia výsledkov kola, alebo súťaže.

 1. Výsledkové listiny

Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do LSC-HLZL 2020 sa všetkým pretekárom prideľujú body za umiestnenie podľa bodovania súťaže LSC-HLZL uvedené v článku 19 tohto poriadku.

Výsledková listina okrem hlavičky súťaže a grafických symbolov LSC-HLZL musí u každého pretekára obsahovať:

 • Výsledné poradie
 • Štartovné číslo
 • Registračné číslo
 • Meno, priezvisko
 • Ročník narodenia
 • Oddiel
 • Dosiahnutý čas v jednom kole v metrickej sústave
 • Body podľa systému bodovania súťaže LSC – HLZL
 • Zoznam pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili preteky.

Oficiálnu výsledkovú listinu podpisuje technický delegát podujatia.

 1. Zasielanie oficiálnych výsledkových listín

Spracovateľ výsledkov zverejní oficiálne výsledkové listiny do troch (3) dní na svojom webovom sídle  a poskytne podklady vo formáte .pdf do Radničných novín mesta Banská Bystrica a na sekretariát národného športového zväzu (SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad, alpinesekretariat@slovak-ski.sk)

 1. Parametre tratí pre preteky LSC-HLZL
 • Výškový rozdiel terénneho profilu medzi úrovňou štartu a cieľa : min 90 m, max. 160 m.
 • Počet zmien smeru v trati : 13, max. 25.
 • Na stavbu vnútornej brány terčovej trate obrovského slalomu sa môžu použiť len kĺbové tyče rozmeru ø27 mm max.
 • Trať môže byť vytýčená aj z jednoterčových brán, avšak prejazdové brány, prvá brána po štarte a posledná brána pred cieľom musí byť postavená ako terčová brána z dvoch tyčí.
 1. Povinnosť nosenia ochranných lyžiarskych prilieb

V zmysle Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a národného športového zväzu SLA pre disciplíny v zjazdovom lyžovaní (čl. ICR 1000.7) je v disciplíne obrovský slalom nosenie ochranných lyžiarskych prilieb pre športovcov zúčastnených na súťaži povinné.

 1. Súťažný výbor (Jury)

Súťažný výbor (jury) tvorí:

 • Technický delegát – predseda Jury
 • Riaditeľ pretekov
 • Arbiter zástupca pretekárov
 1. Riadiaci činovníci súťaže LSC-HLZL 2020

Predsedníctvo LSC-HLZL 2020:

Predseda – Radovan Cagala

Členovia  – Miroslav Štefanovie, Jaroslav Midriak, Július Piliar, Lenka Chebeňová, Anna Sliacká

Meranie času a spracovateľ výsledkov LSC-HLZL 2020: Videocom Štancel s.r.o. (Jaroslav Štancel)

 1. Systém bodovania v súťaži LSC-HLZL 2020

Bodovací systém je platný pre všetky vyhodnotené kategórie súťaže: „horehronské nádeje“, predžiactvo, žiactvo, juniori, dospelí.

1. Miesto 100 bodov
2. Miesto 80 bodov
3. Miesto 60 bodov
4. Miesto 50 bodov
5. Miesto 45 bodov
6. Miesto 40 bodov
7. Miesto 36 bodov
8. Miesto 32 bodov
9. Miesto 29 bodov
10. Miesto 26 bodov
11. Miesto 24 bodov
12. Miesto 22 bodov
13. Miesto 20 bodov
14. Miesto 18 bodov
15. Miesto 16 bodov
16. Miesto 15 bodov
17. Miesto 14 bodov
18. Miesto 13 bodov
19. Miesto 12 bodov
20. Miesto 11 bodov
21. Miesto 10 bodov
22. Miesto 9 bodov
23. Miesto 8 bodov
24. Miesto 7 bodov
25. Miesto 6 bodov
26. Miesto 5 bodov
27. Miesto 4 body
28. Miesto 3 body
29. Miesto 2 body
30. Miesto 1 bod

Schválené na zasadnutí vedenia LSC-HLZL dňa 29.10. 2019 v Banskej Bystrici.